Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Søknadsfristar i 2024

ikon - klokke

Allmennopplysningsprosjekt:

  • 7. februar kl 13.00
  • 18. september kl 13.00

Forskarprosjekt:

  • 24. april kl. 13.00

Faglege kurs og konferansar:

  • løpande søknadsfrist med 'cut off' ved alle dei tre søknadsfristane.

 

Søknadsinformasjon

Forbrukslån som proaktivt tiltak

Finansmarknadsfondet har tradisjon for proaktive tiltak, og eit tema styret er oppteken av er forbrukslånsmarknaden.

Det er av interesse å få gode søknader innanfor tema som klargjer forhold som

  • konkurranse og inntening
  • den norske marknaden vs. andre land (inkl. sal av porteføljer)
  • inndriving av krav i Noreg vs. andre land
  • automatisert kredittgiving

Styret er like oppteke av institusjonell og tematisk breidd som før. Det aktuelle temaet set i seg sjølv ingen begresninger for søknadene. Det er ønskjeleg at tiltaket skal stimulere til søknader innan forbrukslån. Styret understrekar at alle søknader vil bli behandla likte i samsvar med retningslinjer og kriterium om kvalitetskrav osb.

Sjå Finansmarkedsfondets regelverk og veiledningsnotatene for søknadsinformasjon. 

Fleire aktuelle saker

Søknader mottatt til fristen 7. februar 2024

ikon

Til søknadsfristen i februar mottok Finansmarkedsfondet syv søknader om støtte til allmennopplysningsprosjekter og tre søknader om støtte til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondets styre vil behandle søknadene i sitt styremøte 20. mars. Finansmarkedsfondet_Soknadsmottak_07022024.pdf

Nye prosjekt-tildelinger i oktober 2023

I sitt møte 31. oktober besluttet styret i Finansmarkedsfondet finansiering (helt eller delvis) av tre nye allmennopplysnings-prosjekter, fire nye og 10 pågående forskerprosjekter, samt fire faglige arrangementer. Det er knyttet betingelser til flere av tildelingene. Finansmarkedsfondet-info-bevilgningsvedtak-møte_02-23.pdf

 

Flere nyheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 10:49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.