Generell informasjon

Finansmarkedsfondet støtter prosjekter innen forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, og bidrar til økt etisk bevissthet.

I 2020 mottok Finansmarkedsfondet 10 søknader om nye allmennopplysningsprosjekter, 6 søknader om nye forskerprosjekter, og 2 søknader om støtte til faglige arrangementer. Av disse ble 3 allmennopplysningsprosjekter og 1 faglig arrangement innvilget økonomisk støtte. Av 10 nye forskersøknader mottatt høsten 2019, fikk 4 innvilget økonomisk støtte i januar 2020. Av 6 nye forskersøknader mottatt til søknadsfristen i mai 2020 fikk 2 innvilget støtte i november 2020. I tillegg innvilget styret videre finansiering av 4 igangværende forskerprosjekter.

Muligheter for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser)

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene.

Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det kan være tidkrevende å omarbeide søknaden basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser tett opptil søknadsfristene. Erfaringsmessig vil en administrativ vurdering bidra til å gjøre søknaden bedre og tydeligere.

Spesielt nye søkere anbefales å benytte seg av dette tilbudet.

Forskerprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskerprosjekter, inkludert doktorgrads- og post-doc-stipend. I den forbindelse understreker vi spesielt at Finansdepartementets regelverk for Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til publisering, og presiserer at det skal være betydelig faglig spredning i bruken av fondets midler. 

Se egen veiledning på denne siden for nærmere informasjon.

For å stimulere til mer populærvitenskapelig publisering, kan Finansmarkedsfondet utbetale en publiseringsbonus på NOK 20.000 per kronikk/debattinnlegg med basis i forskerprosjekter med finansiering fra fondet. 

Søknadsfrist i 2021 er 12. mai kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Allmennopplysnings-prosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondet understreker spesielt behovet for en klart definert målgruppe og en gjennomtenkt formidlingsplan.

For tekster og visuelle produkter er det utarbeidet en særskilt veileder. 

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon.

Søknadsfrister i 2021 er 10. februar og 15. september. For begge datoer utløper fristen kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Forskningsorganisasjoner kan søke om støtte fra Finansmarkedsfondet til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondet har ikke eget budsjett øremerket arrangementsstøtte.

Utlysningen er lagt som løpende, men avlesing vil være i forbindelse med de to søknadsfristene Finansmarkedsfondet har i februar og september slik at de kan styrebehandles i påfølgende vedtaksmøte. Neste avlesing vil være 15. september 2021, og søknadene vil bli behandlet i styremøtet i november 2021.

Lenke til søknadsskjema

Rapportering

Finansmarkedsfondets standard rapporteringsskjemaer for allmennopplysningsprosjekter finner du på denne siden. Alle rapporter skal dateres og signeres.

Forskerprosjekter og faglige arrangementer rapporterer via Mitt nettsted.