Generell informasjon

Finansmarkedsfondet støtter prosjekter innen forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, og bidrar til økt etisk bevissthet.

I 2021 mottok Finansmarkedsfondet 12 søknader om nye allmennopplysningsprosjekter, 7 søknader om nye forskerprosjekter, og 1 søknad om støtte til faglig arrangement. Av disse ble 6 allmennopplysningsprosjekter, 4 forskerprosjekter, og 1 faglig arrangement innvilget økonomisk støtte. I tillegg innvilget styret videre finansiering av 1 igangværende allmennopplysningsprosjekt og 7 igangværende forskerprosjekter.

Muligheter for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser)

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene.

Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det kan være tidkrevende å omarbeide søknaden basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser tett opptil søknadsfristene. Erfaringsmessig vil en administrativ vurdering bidra til å gjøre søknaden bedre og tydeligere.

Spesielt nye søkere anbefales å benytte seg av dette tilbudet.

Forskerprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskerprosjekter, inkludert doktorgrads- og post-doc-stipend. I den forbindelse understreker vi spesielt at Finansdepartementets regelverk for Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til publisering, og presiserer at det skal være betydelig faglig spredning i bruken av fondets midler. 

Se egen veiledning på denne siden for nærmere informasjon.

For å stimulere til mer populærvitenskapelig publisering, kan Finansmarkedsfondet utbetale en publiseringsbonus på NOK 20.000 per kronikk/debattinnlegg med basis i forskerprosjekter med finansiering fra fondet. 

Søknadsfrist i 2022 er 25. mai kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Allmennopplysnings-prosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondet understreker spesielt behovet for en klart definert målgruppe og en gjennomtenkt formidlingsplan.

For tekster og visuelle produkter er det utarbeidet en særskilt veileder. 

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon.

Søknadsfrister i 2022 er 9. februar og 21. september. For begge datoer utløper fristen kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Faglige kurs og konferanser

Forskningsorganisasjoner kan søke om støtte fra Finansmarkedsfondet til faglige arrangementer. Finansmarkedsfondet har ikke eget budsjett øremerket arrangementsstøtte.

Utlysningen er lagt som løpende, men avlesing vil være i forbindelse med de to søknadsfristene Finansmarkedsfondet har i februar og september slik at de kan styrebehandles i påfølgende vedtaksmøte. 

Lenke til søknadsskjema

Rapportering

Finansmarkedsfondets standard rapporteringsskjemaer for allmennopplysningsprosjekter finner du på denne siden. Alle rapporter skal dateres og signeres.

Forskerprosjekter og faglige arrangementer rapporterer via Mitt nettsted.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. august 2022, 03.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.