Generell søknadsinformasjon

Finansmarkedsfondet støtter prosjekter innen forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, og bidrar til økt etisk bevissthet.

I 2019 mottok Finansmarkedsfondet 12 søknader om nye allmennopplysningsprosjekter, 10 søknader om nye forskerprosjekter, og 7 søknader om støtte til faglige arrangementer. Av disse ble 5 allmennopplysningsprosjekter og 3 faglige arrangementer innvilget økonomisk støtte. Av 15 nye forskersøknader mottatt høsten 2018, fikk 3 innvilget økonomisk støtte i januar 2019. Forskersøknader mottatt høsten 2019 behandles i styrets møte i januar 2020. I tillegg innvilget styret videre finansiering av 12 igangværende forskerprosjekter, og 3 igangværende allmennopplysningsprosjekter.

Muligheter for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser)

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene.

Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det kan være tidkrevende å omarbeide søknaden basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser tett opptil søknadsfristene. Erfaringsmessig vil en administrativ vurdering bidra til å gjøre søknaden bedre og tydeligere.

Spesielt nye søkere anbefales å benytte seg av dette tilbudet.

Forskerprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskerprosjekter, inkludert doktorgrads- og post-doc-stipend. I den forbindelse understreker vi spesielt at Finansdepartementets regelverk for Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til publisering, og presiserer at det skal være betydelig faglig spredning i bruken av fondets midler. 

Se egen veiledning på denne siden for nærmere informasjon.

For å stimulere til mer populærvitenskapelig publisering, kan Finansmarkedsfondet utbetale en publiseringsbonus på NOK 20.000 per kronikk/debattinnlegg med basis i forskerprosjekter med finansiering fra fondet. 

Søknadsfrist i 2021 er 12. mai kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondet understreker spesielt behovet for en klart definert målgruppe og en gjennomtenkt formidlingsplan.

For tekster og visuelle produkter er det utarbeidet en særskilt veileder. 

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon.

Søknadsfrister i 2021 er 10. februar og 15. september. For begge datoer utløper fristen kl 13.00.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av søknadsfristen.

Lenke til søknadsskjema

Forskere kan søke om støtte fra Finansmarkedsfondet til faglige arrangementer til alle søknadsfristene i løpet av året.

Neste søknadsfrist er 10. februar 2021. Søknader mottatt til søknadsfristene 12. mai og 15. september vil bli behandlet i samme styremøte i november 2021.

Lenke til søknadsskjema aktiveres senest 6 uker i forkant av den aktuelle søknadsfristen.

Obligatoriske vedlegg til søknadsfristen 10. februar 2021 må lastes ned herfra (se veiledning i søknadsskjema):

mal-for-prosjektbeskrivelse-arrangement.docx

template-project-description-support-events.docx

cv-template-researchers.docx

cv-template-mal-for-cv.docx

Budsjett-arrangement_kostnads- og finansieringsplan_10022021.xlsx

Lenke til søknadsskjema

Rapportering

Finansmarkedsfondets standard rapporteringsskjemaer for allmennopplysningsprosjekter finner du på denne siden. Malene foreligger som PDF'er. Ta kontakt dersom det byr på problemer å konvertere det aktuelle dokumentet til et Word-dokument for utfylling og signering. Alle rapporter skal dateres og signeres.

Forskerprosjekter og faglige arrangementer rapporterer via Mitt nettsted.