Generell søknadsinformasjon

Finansmarkedsfondet støtter prosjekter innen forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer, og bidrar til økt etisk bevissthet.

I 2018 mottok Finansmarkedsfondet 19 søknader om allmennopplysningsprosjekter, 15 søknader om forskerprosjekter, og 5 søknader om støtte til faglige arrangementer. Av disse ble 8 innvilget økonomisk støtte (i tillegg ble 3 av forskerprosjektene innvilget støtte i januar 2019). I tillegg innvilget styret videre finansiering av 12 igangværende forskerprosjekter, og 1 igangværende allmennopplysningsprosjekt.

Muligheter for administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser)

Søkere kan få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser (skisser) i forkant av søknadsfristene.

Dette kan skje i form av et dialogmøte eller skriftlige kommentarer, basert på et skriftlig underlag fra søker. En administrativ vurdering forutsetter at søker er ute i god tid, både fordi det kan være tidkrevende å omarbeide søknaden basert på tilbakemeldingene, og fordi sekretariatet mottar et stort antall henvendelser tett opptil søknadsfristene. Erfaringsmessig vil en administrativ vurdering bidra til å gjøre søknaden bedre og tydeligere.

Spesielt nye søkere anbefales å benytte seg av dette tilbudet.

Forskerprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer forskerprosjekter, inkludert doktorgrads- og post-doc-stipend. I den forbindelse understreker vi spesielt at Finansdepartementets regelverk for Finansmarkedsfondet stiller særskilte krav til publisering, og presiserer at det skal være betydelig faglig spredning i bruken av fondets midler. 

Se egen veiledning på denne siden for nærmere informasjon.

For å stimulere til mer populærvitenskapelig publisering, kan Finansmarkedsfondet utbetale en publiseringsbonus på NOK 20.000 per kronikk/debattinnlegg med basis i forskerprosjekter med finansiering fra fondet. 

Lenke til søknadsskjema

Allmennopplysningsprosjekter

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Finansmarkedsfondet understreker spesielt behovet for en klart definert målgruppe og en gjennomtenkt formidlingsplan.

For tekster og visuelle produkter er det utarbeidet en særskilt veileder. 

Se eget vedlegg på denne siden for nærmere informasjon.

Lenke til søknadsskjema

Faglige kurs og konferanser

Forskere kan søke om støtte fra Finansmarkedsfondet til faglige arrangementer til alle søknadsfristene i løpet av året.

Lenke til søknadsskjema

Rapportering

Finansmarkedsfondets standard rapporteringsskjemaer for allmennopplysningsprosjekter finner du ederst på siden. Malene foreligger som PDF'er. Ta kontakt dersom det byr på problemer å konvertere det aktuelle dokumentet til et Word-dokument for utfylling og signering. Alle rapporter skal dateres og signeres.

Forskerprosjekter og faglige arrangementer rapporterer via Mitt nettsted.