Bakgrunn

Bakgrunnen for opprettelsen av Finansmarkedsfondet var at Stortinget vedtok at deler av overskuddet fra salget av Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA skulle avsettes til et finansmarkedsfond. Avkastningen skal finansiere forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. Enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner kan søke om midler på grunnlag av kriteriene som er fastsatt i vedtektene.

Et styre med åtte medlemmer beslutter utdeling av midler. Finansdepartementet har fastsatt regelverk for Finansmarkedsfondet. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norges forskningsråd. Finansmarkedsfondets bevilgningsvedtak er unntatt fra forvaltningslovens klageregler.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2012-2013) vedtok Stortinget å etablere en ny modell for bevilgninger til Finansmarkedsfondet. Fondet opphørte fra 01.01.13 og fondskapitalen tilføres statskassen og erstattes av ordinære utgiftsbevilgninger over statsbudsjettet fra og med budsjettåret 2013.

Styret legger i utgangspunktet til grunn en tilnærmet 50/50-fordeling av midler til allmennopplysning og midler til forskning (inkl doktorgradsutdanning).


For ytterligere informasjon og omtale av fondet vises det til: Prop. 1 S (2012-2013) Omtale av Finansmarkedsfondet - ny finansieringsmodell på denne siden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. juni 2022, 23.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.