Om Finansmarkedsfondet

Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

Ved salget av Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA vedtok Stortinget at deler av overskuddet skulle avsettes til et finansmarkedsfond. Avkastningen fra fondet skulle finansiere forskning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet. I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2012-2013) vedtok Stortinget å etablere en ny modell for bevilgninger til Finansmarkedsfondet. Fondet opphørte fra 01.01.13, og fondskapitalen ble tilført statskassen og erstattet av ordinære utgiftsbevilgninger over statsbudsjettet (fra og med budsjettåret 2013). Mer om bagrunn og Statsbudsjettet.


Et styre med åtte medlemmer beslutter utdeling av midler. Finansdepartementet deltar i styret med to observatører med talerett.


Finansdepartementet har fastsatt regelverk (se denne side) for Finansmarkedsfondet. Styret legger i utgangspunktet til grunn en tilnærmet 50/50-fordeling av midler til allmennopplysning og midler til forskning (inkl doktorgradsutdanning). Styrets bevilgningsvedtak er unntatt fra forvaltningslovens klageregler (se denne side).


Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norges forskningsråd.

Årsrapporter og porteføljeanalyser

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. august 2022, 04.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.